Handelsnaam, BdB-Afscheidsfotografie
Telefoonnummer: 06-50123390
Website: www.bdb-afscheidsfotografie.nl
Email: info@bdb-fotografie.nl
BTW nummer: NL003157541B03
KvK nummer: 77173422

De algemene voorwaarden met betrekking tot

 1. Definities
 2. Toepassing
 3. Aanbod
 4. Aanvaarding van de opdracht
 5. Uitvoering van de opdracht
 6. Ontwerp
 7. Levering
 8. Vergoeding
 9. Betalingsvoorwaarden
 10. Annulering en opschorting
 11. Klachten
 12. Auteursrecht en licentie
 13. Portretrecht
 14. Aansprakelijkheid
 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
 16. Overige bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: Brigitte de Bruin – BdB-Afscheidsfotografie tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische  communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
  Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 1. De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 2 kalenderdagen na de datum van verzending van het aanbod door de fotograaf.
 4. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties door fotograaf. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of  prijsstijging van de grondstoffen. De fotograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Ondanks de ervaring van fotograaf en het feit dat fotograaf zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan fotograaf gezien de aard van een reportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.
 3. De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 5. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotograaf op basis van haar haar gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.
 6. De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
 7. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 8. Het aantal geleverde foto’s varieert naar de duur van de opdracht en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. De fotograaf houdt er zich aan haar materiaal te onderhouden, toch is zij niet verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat door technische storingen aan het materiaal waarbij er sprake is van overmacht.

Artikel 6. Ontwerp

 1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
 2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 tot 6 weken nadat foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
 3. krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
 4. Twee weken na gevraagde wijzigingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
 5. Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
 6. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.

Artikel 7. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Online presentatie/ Digitale bestanden van uitvaarten kennen een geschatte levertijd van 4 tot 6 weken, tenzij anders overeengekomen.
 3. De online presentatie blijft twee maanden gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling verlengd worden.
 4. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 6 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
 5. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd. Tijdens drukkere periodes is er soms meer tijd nodig.
 6. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 7. Levering geschiedt, indien mogelijk persoonlijk.
 8. RAW-bestanden worden niet geleverd

Artikel 8. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurtarief en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. Wanneer men niet betaald heeft na de opgegeven termijn, komt er van rechtswege een interest bij van 10% op het nog te betalen bedrag. Indien de opdrachtgever zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen.

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf.
 6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 3. Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag Fotograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en publicaties. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van haar portfolio, op de website geplaatst worden, gebruikt worden op social media, tijdschriftartikelen in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Dit zal nooit zonder overleg vooraf en uitdrukkelijke toestemming van betrokkene gedaan worden.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
 5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 6. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 7. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
 8. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 9. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 10. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 13. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Dit zal nooit zonder overleg vooraf en uitdrukkelijke toestemming van betrokkene gedaan worden.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licenseren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.
 4. Wanneer de bestelde geleverde goederen na levering beschadigd zijn, heeft de opdrachtgever 2 werkdagen de tijd om dit te melden aan fotograaf. Na deze 2 dagen worden eventuele klachten niet meer in behandeling genomen.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Zeeland-West Brabant.